ĐTC cử hành Thánh lễ với một triệu người dân Madagascar