Đức Cha Giuse ban Bí tích Thêm Sức cho Cộng đoàn Thánh Mẫu LaVang – Incheon