Đức Cha Giuse ban bí tích Thêm Sức tại Giáo xứ Hoà Minh 29/9/2019