Đức Cha Giuse Bổ Nhiệm Cha Phụ Tá Chính Tòa 02/12/2018