Đức Mẹ Mễ Du, Các Nghiên Cứu Về Tính Siêu Nhiên Của Các Lần Hiện Ra