Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên Chính Thức Mang Dây Pallium: Biểu Tượng Của Sự Hiệp Nhất Và Sứ Vụ