Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam đã đến và bắt đầu chuyến thăm Gp Đà Nẵng 24/11/2018