Vào lúc 19g30, thứ Sáu ngày 26/03/2021, tại giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng, cộng đoàn dân Chúa đi đàng thánh giá do các giáo họ Anrê Trông và Giuse Khang cùng phụ trách. Ca đoàn Thánh Gia phụ trách hát cộng đồng.

Ảnh: Phêrô Tùng
Truyền thông Chính Tòa Đà Nẵng