Gặp Mặt Thành Viên Các Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Trong Giáo Phận Đà Nẵng – 25/11/2019