HẠT TAM KỲ
                  Cha Hạt trưởng : Giuse NGUYỄN TRÍ DŨNG

Giáo xứ/

Bổn mạng

Địa Chỉ /

Điện thoại

Giáo dân

Linh mục phụ trách

 An Sơn

 Mẹ Lên  Trời

Xã Bình An, H. Thăng Bình, Quảng Nam

0510.3672059

 843

Đa minh

Trần Công Danh

 Bình  Phong

 Truyền  Tin

Xã Bình An, H. Thăng Bình, Quảng Nam

0510.3873507

 1.082

Phanxicô Xaviê

Nguyễn Ngọc Hiến

 Hà Lam

Chúa Kitô Vua

TT. Hà Lam, H. Thăng Bình, Quảng Nam

0510.3874226

1.250

Tôma

Nguyễn Văn Tâm

Khánh Thọ

Lễ Truyền Tin

Khánh Thọ, H. Phú Ninh, Quảng Nam

600

Đa minh

Phan Châu Bảo

 Tam Kỳ

 Chúa Ba Ngôi

952 Phan Châu Trinh, 

Tp. Tam Kỳ

0510.3834492

1.615

Giuse

Nguyễn Trí Dũng

 Tam  Thành

 Mẹ Lên  Trời

Tam Thành, H. Phú Ninh, Quảng Nam

0510.3889557

 1.558

Simon

Nguyễn Can Trường

 

 Thuận Yên

 Mẹ Lên Trời

Tam  Sơn, H. Núi Thành, Quảng Nam

0510.3544582

 1.300

Martinô

Ng. Văn Đoàn, CMC

Phêrô-Maria

Ng. Văn Vịnh, CMC

 Tiên Phước

 Thánh  Tâm

TT. Tiên Kỳ, H. Tiên Phước, Quảng Nam

0510.3884355

 1.610

Philípphê Maria

Lê Văn Vui, CSsR

Giuse Trần Cao Chỉ

Martinô Porres

Vũ Đồng Tùng, CSsR

Việt An

Thánh Tâm

Bình Lâm, H.   Hiệp Đức,  Quảng Nam

0510.3895896

602

Giuse

Huỳnh Công Duy Minh

Vân Đõa

Mẹ Vô Nhiễm

Bình Đào, H. Thăng Bình, Quảng Nam

380

Giacôbê

Nguyễn Hồng Phong

 * Phú Quý

 Các Thánh 

 Tử  Đạo VN

Tam Mỹ Đông, H. Núi Thành, Quảng Nam

 

 89

Phaolô

Ng. Hữu Trường Sơn

 

TỔNG CỘNG

10.929

 

 

 

Nguồn: LỊCH CÔNG GIÁO GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG 2014