Giáo Phận Đà Nẵng

Thành lập: 18-01-1963

Số giáo xứ: 50

Giáo hạt: Trà Kiệu, Đà Nẵng, Hội An, Hoà Vang và Tam Kỳ

 

HIỆN TÌNH GIÁO PHẬN (theo số liệu thống kê năm 2012)

A- Số liệu về nhân danh :

 

Diện tích :

11.664 km2

Dân số :

2.384.672 ngưôi

Giáo dân :

67.673 ngưôi

Linh mục :

93 vị  (Triều : 78 + Dòng : 15)

Phó tế

01

Chủng sinh :

 

– Đang học :

31

– Dự bị  :

40

Tu sĩ :

 

– Nam Tu sĩ :

02

– Nữ Tu sĩ :

218

Giảng viên Giáo lý :

806

Học viên Giáo lý :

9.677

 

B- Tình trạng Bí tích :

 

Rửa tội :

 

– Sơ sinh :

1.305

– Từ 01 – 07 tuổi :

209

– Người lớn :

628

Xưng tội – Rước lễ lần đầu : 

966

Thêm sức :

1.249

Hôn phối :

 

– Cùng tôn giáo :

710  đôi

– Khác tôn giáo :

220  đôi

Số Giáo xứ :

50 (+ 01 giáo họ biệt lập)

– Linh mục Triều coi sóc :

44

– Linh mục Dòng coi sóc :

06

 

C- Các Cơ sở :

 

Cơ sở Giáo dục – Đào tạo :

 

– Trung tâm Dự tu :

01

– Nhà trẻ / Mẫu giáo :

23

– Cơ sở dạy nghề :

02

Cơ sở Từ thiện – Xã hội :

 

– Trạm xá :

02

– Cô nhi viện : 01 – Dưỡng lão : 01 – Khuyết tật : 01

– Lưu học xá học sinh :

05

 

D. Các Đức Giám Mục Cai Quản Giáo Phận

1- Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri

–      Sinh ngày 12/9/1956 tại Phước Ấm, Quảng Nam

–      Linh mục : 21/11/1989

–      Quản xứ Hà Lam : 1989-1998

–      Du học Pháp : 1998-2002

–      Quản hạt Hội An & Quản xứ TTTM Trà Kiệu : 2003-2006

–      Được bổ nhiệm Giám Mục Chính Tòa : 13/5/2006 – đến nay

–      Tấn phong & nhiệm chức : 04/8/2006

–      Khẩu hiệu : “Trời Mới Đất Mới” (Kh. 21,1)

 

2- ĐGM Phêrô-Maria Phạm Ngọc Chi

–      Sinh ngày 14/5/1909 tại Tôn Đạo, GP Phát Diệm

–      Thụ phong Linh mục : 22/12/1933

–      Giám Mục Giáo phận Bùi Chu : 1950-1954

–      Coi sóc dân di cư : 1954-1958

–      Giám Mục Giáo phận Quy Nhơn : 1957-1963

–      Giám Mục Tiên khởi Giáo phận Đà Nẵng : 1963-1988

–      Qua đời tại Giáo xứ Trà Kiệu : 21/01/1988 

–      Khẩu hiệu : « Vâng lời Thầy, con thả lưới »

 

3- ĐGM Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách

–      Sinh ngày 25/5/1925 tại An Ngãi, GP Đà Nẵng

–      Thụ phong Linh mục : 08/8/1956

–      Thụ phong Giám Mục : 06/6/1975

–      Giám mục Phó kiêm Tổng Đại Diện : 1975-1988

–      Giám mục Chính Tòa Giáo phận Đà Nẵng : 1988-2000

–      Hưu dưỡng từ ngày 06.11.2000 tại Tòa Giám mục

–      Qua đời ngày 07/7/2013

–      Khẩu hiệu: “Để phục vụ”

 

4- ĐGM Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh

–      Sinh ngày 30/5/1930 tại Kim Sơn, Ninh Bình

–      Thụ phong Linh mục : 31/5/1960

–      Sắc phong Giám mục phó GP Đà Nẵng : 27/5/2000

–      Tấn phong Giám mục : 30/6/2000

–      Giám mục Chính Tòa Giáo phận Đà Nẵng : 06/11/2000

–      Hưu dưỡng từ ngày 04/8/2006 tại Nhà Xuân Bích, Đà Nẵng

–      Khẩu hiệu: “Khim tốn phục vụ”

 

F. Linh mục Tổng đại diện: Phaolô-Maria Trần Quốc Việt

–      Sinh ngày: 20/10/1956 tại Vân Đõa, Quảng Nam            

–      Linh mục: 15/5/1991

–      Chánh Văn phịng kim Quản lý TGM: 1995-2007

–      Quản xứ An Hải:  2007-2012.

–      Tổng Đại Diện: 18/01/2012 – đến nay

 

Nguồn: LỊCH CÔNG GIÁO GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG 2014