Giáo Xứ Ái Nghĩa

Thuộc Giáo Hạt Trà Kiệu

Bổn mạng: Mẹ Lên  Trời

Ngày bổn mạng: 15/8

Ngày thành lập giáo xứ: 1929

Ngày xây dựng nhà thờ: 1994

Địa chỉ: TT. Ái Nghĩa, H. Đại Lộc,  Quảng  Nam

Điện thoại: 0510.3765011