Giáo Xứ Cẩm Lệ

Thuộc Giáo Hạt Hoà Vang

Bổn mạng: Mẹ Mân  Côi

Ngày bổn mạng: 7/10

Ngày thành lập giáo xứ: 2007

Ngày xây dựng nhà thờ: 2001

Địa chỉ: 303 Ông Ích Đường, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3697855