Sáng Chủ Nhật Lễ Lá, 13/4/2014, Cha TDĐ, kiêm Quản xứ Chính tòa Đà Nẵng đã chủ sự nghi thức làm phép lá tại núi đá Đức Mẹ và cùng với cộng đoàn giáo xứ thực hiện cuộc rước lá tưởng niệm ngày Chúa Giê su vào thành Giêrusalem như một vị vua.
Sau đó Ngài cũng đã chủ tế Lễ Lá hôm nay, bắt đầu Tuần Thánh tưởng niệm Cuộc Thương khó và Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô 2014.