Giáo Xứ Gia Phước

Thuộc Giáo Hạt Hội An

Bổn mạng: Mẹ Lên Trời

Ngày bổn mạng: 15/8

Ngày thành lập giáo xứ: 15/8/1967

Ngày xây dựng nhà thờ: Xây 1967 – Đại tu 2005

Địa chỉ: K 184/1 Nguyễn Duy Hiệu, Q. Sơn Trà, ĐN

Điện thoại: 0511.3984533