Giáo Xứ Hoằng Phước

Thuộc Giáo Hạt Trà Kiệu

Bổn mạng: Mẹ Lên Trời

Ngày bổn mạng: 15/8

Ngày thành lập giáo xứ: 1896

Ngày xây dựng nhà thờ: 1996

Địa chỉ: Đại Hồng, H. Đại Lộc, Quảng Nam

Điện thoại: 0510.3770481