Giáo Xứ  Hội An

Thuộc Giáo Hạt Hội An

Bổn mạng: Thánh  Tâm Chúa Giêsu

Ngày bổn mạng: Lễ Thánh Tâm

Ngày thành lập giáo xứ: 18/01/1615

Ngày xây dựng nhà thờ:

Địa chỉ: 02 Nguyễn Trường Tộ,  Tp. Hội An, Q. Nam

Điện thoại: 0510.3916258