Giáo Xứ Hội Yên Cử Hành Thánh Lễ Khai Giảng Năm Học Giáo Lý 2019 – 2020