Giáo Xứ Ngọc Quang

Thuộc Giáo Hạt Đà Nẵng

Bổn mạng: Thánh Phêrô

Ngày bổn mạng: 29/6

Ngày thành lập giáo xứ: 1968

Ngày xây dựng nhà thờ: 1971

Địa chỉ: Thanh Thủy (Nối Dài),

Q. Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3832515