Giáo Xứ Phú Thượng

Thuộc Giáo Hạt Hoà Vang

Bổn mạng: Mẹ Mân  Côi

Ngày bổn mạng: 7/10

Ngày thành lập giáo xứ: Không rõ, 1870 đã có cha Cố Tân về coi sóc

Ngày xây dựng nhà thờ: 1887, Đại trùng tu 2004

Địa chỉ: Hòa Sơn, H. Hòa Vang, Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3730106