Giáo Xứ Sơn Trà

Thuộc Giáo Hạt Hội An

Bổn mạng: Lễ Chúa Kitô Vua

Ngày bổn mạng: 26/11

Ngày thành lập giáo xứ: 1956

Ngày xây dựng nhà thờ: 1956

Địa chỉ: 04 Nguyễn Phan Vinh, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3831882