Giáo Xứ Tam Thành

Thuộc Giáo Hạt Tam Kỳ

Bổn mạng: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Ngày bổn mạng: 15/8

Ngày thành lập giáo xứ: 26/11/2006

Ngày xây dựng nhà thờ: 1996

Địa chỉ: Tam Thành, H. Phú Ninh, Quảng Nam

Điện thoại: 0510.3889557