Giáo Xứ Thạch Nham

Thuộc Giáo Hạt Hoà Vang

Bổn mạng: Thánh  Phêrô

Ngày bổn mạng: 29/6

Ngày thành lập giáo xứ: 1883

Ngày xây dựng nhà thờ: 1901

Địa chỉ: Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3788203