Giáo Xứ Xuân Thạnh

Thuộc Giáo Hạt Trà Kiệu

Bổn mạng: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Ngày bổn mạng: 15/8

Ngày thành lập giáo xứ: 15/8/1958

Ngày xây dựng nhà thờ: 2011

Địa chỉ: Quế Xuân I,  H. Quế Sơn, Quảng Nam

Điện thoại: 0510.3886643