Giới Trẻ Hạt Trà Kiệu tổ chức “Nồi Cháo Yêu Thương” – 20/10/2019