311. Hoa trái của Chúa Thánh Thần là gì?
311. Hoa trái của Chúa Thánh Thần là gì?
311. Hoa trái của Chúa Thánh Thần là gì? – 12 hoa trái của Chúa Thánh Thần là bác ái, […]
310. Bảy ơn Chúa Thánh Thần là những ơn nào?
310. Bảy ơn Chúa Thánh Thần là những ơn nào?
310. Bảy ơn Chúa Thánh Thần là những ơn nào? – Bảy ơn Chúa Thánh Thần là: 1. ơn khôn […]
309. Đức mến là gì?
309. Đức mến là gì?
309. Đức mến là gì? – Là nhân đức giúp ta, có thể hiến mình cho Chúa để kết hợp […]
308. Đức cậy là gì?
308. Đức cậy là gì?
308. Đức cậy là gì? – Là nhân đức giúp ta chắc chắn và bền lòng mong ước điều ta […]
307. Đức tin là gì?
307. Đức tin là gì?
307. Đức tin là gì? – Là nhân đức giúp ta đi lên tới Thiên Chúa, trông cậy ở Thiên […]
306. Tại sao tin, cậy, mến là nhân đức?
306. Tại sao tin, cậy, mến là nhân đức?
306. Tại sao tin, cậy, mến là nhân đức? – Vì là những sức mạnh thực sự được Chúa ban, […]
305. Ba nhân đức đối với Thiên Chúa là những nhân đức nào?
305. Ba nhân đức đối với Thiên Chúa là những nhân đức nào?
305. Ba nhân đức đối với Thiên Chúa là những nhân đức nào? – Là đức tin, đức cậy, đức […]
306. Tại sao tin, cậy, mến là nhân đức?
306. Tại sao tin, cậy, mến là nhân đức?
306. Tại sao tin, cậy, mến là nhân đức? – Vì là những sức mạnh thực sự được Chúa ban, […]
305. Ba nhân đức đối với Thiên Chúa là những nhân đức nào?
305. Ba nhân đức đối với Thiên Chúa là những nhân đức nào?
305. Ba nhân đức đối với Thiên Chúa là những nhân đức nào? – Là đức tin, đức cậy, đức […]
304. Tại sao tiết độ là nhân đức?
304. Tại sao tiết độ là nhân đức?
304. Tại sao tiết độ là nhân đức? – Sống chừng mực hay giữ tiết độ là nhân đức vì […]
ĐẦU TRANG