315. Tội là gì?
315. Tội là gì?
315. Tội là gì? – Tội là tư tưởng, lời nói, việc làm, người ta tự ý và cố tình […]
313. Tại sao tội nhân phải hướng về Chúa để xin ơn tha thứ?
313. Tại sao tội nhân phải hướng về Chúa để xin ơn tha thứ?
313. Tại sao tội nhân phải hướng về Chúa để xin ơn tha thứ? – Vì mọi tội đều phá […]
314. Làm sao ta biết Thiên Chúa là Đấng Thương xót?
314. Làm sao ta biết Thiên Chúa là Đấng Thương xót?
314. Làm sao ta biết Thiên Chúa là Đấng Thương xót? – Trong Kinh Thánh có nhiều đoạn nói về […]
312. Làm sao ta biết được mình là kẻ tội lỗi?
312. Làm sao ta biết được mình là kẻ tội lỗi?
312. Làm sao ta biết được mình là kẻ tội lỗi? – Ta biết mình tội lỗi nhờ tiếng lương […]
311. Hoa trái của Chúa Thánh Thần là gì?
311. Hoa trái của Chúa Thánh Thần là gì?
311. Hoa trái của Chúa Thánh Thần là gì? – 12 hoa trái của Chúa Thánh Thần là bác ái, […]
310. Bảy ơn Chúa Thánh Thần là những ơn nào?
310. Bảy ơn Chúa Thánh Thần là những ơn nào?
310. Bảy ơn Chúa Thánh Thần là những ơn nào? – Bảy ơn Chúa Thánh Thần là: 1. ơn khôn […]
309. Đức mến là gì?
309. Đức mến là gì?
309. Đức mến là gì? – Là nhân đức giúp ta, có thể hiến mình cho Chúa để kết hợp […]
308. Đức cậy là gì?
308. Đức cậy là gì?
308. Đức cậy là gì? – Là nhân đức giúp ta chắc chắn và bền lòng mong ước điều ta […]
307. Đức tin là gì?
307. Đức tin là gì?
307. Đức tin là gì? – Là nhân đức giúp ta đi lên tới Thiên Chúa, trông cậy ở Thiên […]
306. Tại sao tin, cậy, mến là nhân đức?
306. Tại sao tin, cậy, mến là nhân đức?
306. Tại sao tin, cậy, mến là nhân đức? – Vì là những sức mạnh thực sự được Chúa ban, […]
ĐẦU TRANG