305. Ba nhân đức đối với Thiên Chúa là những nhân đức nào?
305. Ba nhân đức đối với Thiên Chúa là những nhân đức nào? – Là đức tin, đức cậy, đức […]
306. Tại sao tin, cậy, mến là nhân đức?
306. Tại sao tin, cậy, mến là nhân đức? – Vì là những sức mạnh thực sự được Chúa ban, […]
305. Ba nhân đức đối với Thiên Chúa là những nhân đức nào?
305. Ba nhân đức đối với Thiên Chúa là những nhân đức nào? – Là đức tin, đức cậy, đức […]
304. Tại sao tiết độ là nhân đức?
304. Tại sao tiết độ là nhân đức? – Sống chừng mực hay giữ tiết độ là nhân đức vì […]
303. Người can đảm là người thế nào?
303. Người can đảm là người thế nào?– Là người khi nhận ra điều tốt, thì luôn mạnh dạn bảo […]
302. Người công bằng là người thế nào?
302. Người công bằng là người thế nào? – Người hành động công bình là người luôn luôn chắc chắn […]
301. Làm sao để được khôn ngoan?
301. Làm sao để được khôn ngoan? – Người ta nên khôn ngoan nhờ học biết phân biệt cái gì […]
300. Tại sao ta phải tập luyện tư cách?
300. Tại sao ta phải tập luyện tư cách? –  Ta phải cố gắng tập luyện để làm việc lành […]
299. Nhân đức nghĩa là gì?
299. Nhân đức nghĩa là gì? – Nhân đức là khuynh hướng bên trong, một thói quen tích cực, một […]
298. Người làm điều xấu nhưng theo lương tâm ngay thẳng thì có tội trước mặt Chúa không?
298. Người làm điều xấu nhưng theo lương tâm ngay thẳng thì có tội trước mặt Chúa không? – Không. […]
ĐẦU TRANG