Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Thư Gửi Cộng Đồng Dân Chúa Về Một Số Lưu Ý Trong Đời Sống Đức Tin