Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Thăm Đất Nước Chùa Vàng 6/2019