Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Ban Bí Tích Thêm Sức Cho 66 Em Giáo Lý 08/6/2019