Đúng vào lúc 17g00, chiều ngày 27/6, Cha Quản Xứ, với sự diện của 2 Cha Phó Xứ và đông đảo bà con giáo dân, đã chủ sự cuộc rước kiệu cung nghinh Thánh Tâm Chúa Giêsu xung quanh nhà thờ. Nhân dịp này, cha chủ sự đã nhắc lại lịch sử ra đời của Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, và một cách đặc biệt nói về ý nghĩa của việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa: đây không chỉ là dịp để bày tỏ lòng yêu mến Thánh Tâm mà cũng còn là dịp để đền bù sự vô ơn bạc nghĩa và xúc phạm của loài người đối với sự hy sinh cao cả của Chúa Giêsu hàng ngày trên thế giới.

Được biết, lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu trở nên phổ biến sau khi Thánh nữ Margaret Mary Alacoque (1647-1690) qua đời năm 1690, nhưng vì Giáo Hội còn nghi ngờ tính hợp lệ đối với thị kiến của Thánh nữ Margaret Mary, mãi đến năm 1765 thì lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu mới chính thức được cử hành ở Pháp. Gần 100 năm sau, tức năm 1856, ĐGH Piô IX yêu cầu các giám mục Pháp mở rộng lễ này ở mức toàn cầu. Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu được cử hành vào thứ Sáu sau tuần bát nhật lễ Mình Máu Thánh, hoặc 19 ngày sau Chúa Nhật Hiện Xuống, như Chúa Giêsu mong muốn.

Sau phần rước kiệu, Thánh Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, cũng là lễ bổn mạng của Giáo Xứ Chính Toà đã diễn ra trong trang nghiêm và sốt mến. Lời dẫn vào Thánh Lễ mời gọi: “Phụng vụ hôm nay mang nhiều ý chỉ khá đặc biệt. Chúng ta được mời gọi chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người được biểu lộ nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu. Nếu trái tim là biểu tượng cho tình yêu, thì khi nhìn ngắm Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta càng cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa dành cho con người thật cao vời và huyền diệu. Hình ảnh Trái Tim Giêsu bị đâm thâu, đổ ra đến những giọt máu cuối cùng trên cây Thập Giá sẽ là một minh chứng cho tình yêu ấy. Nhìn ngắm Thánh tâm Tâm Chúa, chúng ta mới hiểu cách sâu xa rằng yêu là phục vụ, yêu là trao ban hết thân mình”.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Quản Xứ đã quản diễn Tin Mừng về tình yêu của Thiên Chúa và một trong những nguyên nhân khiến con người xúc phạm đến Thánh Tâm Chúa, chính là sự kiêu căng, cao ngạo của con người. Kết thúc bài chia sẻ, ngài còn kêu gọi cộng đoàn phụng vụ hãy cầu nguyện cho các linh mục, vì hôm nay cũng là ngày thánh hoá các linh mục. Xin mời nghe bài chia sẻ tại đây: {soundcloud}https://soundcloud.com/tr-ki-u-qu-t-i/le-kinh-thanh-tam-2014-bai-giang-cua-cha-quan-xu{/soundcloud}

Trong buổi sáng, lúc 08g30 đã có giờ Chầu Thánh Thể và đến 09g30, Thánh lễ đồng tế Kính Thánhh Tâm Chúa Giêsu, mừng bổn mạng của Giáo Phận Đà Nẵng cũng đã diễn ra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xin mời xem hình ảnh đầy đủ và kích cỡ lớn tại đây:

 
 
Văn Thơm
BTT Gx. CT ĐN

Phuïng vuï hoâm nay mang nhieàu yù chæ khaù ñaëc bieät. Chuùng ta ñöôïc môøi goïi chieâm ngaém tình yeâu cuûa Thieân Chuùa daønh cho con ngöôøi ñöôïc bieåu loä nôi Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu. Neáu traùi tim laø bieåu töôïng cho tình yeâu, thì khi nhìn ngaém Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu, chuùng ta caøng caûm nghieäm tình yeâu Thieân Chuùa daønh cho con ngöôøi thaät cao vôøi vaø huyeàn dieäu. Hình aûnh Traùi Tim Gieâsu bò ñaâm thaâu, ñoå ra ñeán nhöõng gioït maùu cuoái cuøng treân caây Thaäp Giaù seõ laø moät minh chöùng cho tình yeâu aáy. Nhìn ngaém Thaùnh taâm Taâm Chuùa, chuùng ta môùi hieåu caùch saâu xa raèng yeâu laø phuïc vuï, yeâu laø trao ban heát thaân mình.