LỊCH SÁM HỐI MÙA VỌNG 2013

 

TT

THỨ

NGÀY

GIÁO XỨ

GIỜ

CHA PHỤ TRÁCH

1.                   

Chúa nhật II MV

08.12.2013

 

 

 

2.                   

Thứ hai

09.12.2013

Thanh Bình

19g00

Cha Lục

3.                   

Thứ ba

10.12.2013

Nội Hà

19g00

Cha Hạnh

4.                   

Thứ tư

11.12.2013

Ngọc Quang

19g00

Cha Hải

5.                   

Thứ năm

12.12.2013

Chính Tòa

19g00

Cha Cường

6.                   

Thứ sáu

13.12.2013

Thanh Bình

19g00

Cha Linh

7.                   

Thứ bảy

14.12.2013

Chính Trạch

19g00

Cha Thái Sơn

8.                   

Chúa nhật III MV

15.12.2013

 

 

 

9.                   

Thứ hai

16.12.2013

Thanh Đức

19g00

Cha Minh

10.               

Thứ ba

17.12.2013

Hòa Thuận

19g00

Cha Đạt

11.               

Thứ tư

18.12.2013

Tam Tòa

19g00

Cha Quang

12.               

Thứ năm

19.12.2013

Thanh Đức

Hòa Cường

14g00

19g00

Cha Hùng

Cha Tuyến

13.               

Thứ sáu

20.12.2013

Chính Tòa

19g00

Cha Long

14.               

Thứ bảy

21.12.2013

 

 

 

15.               

Chúa nhật IV MV

22.12.2013

 

 

 

 

08g00 thứ ba, 17.12.2013 xin mời Quí Cha giúp giải tội tại gx Phú Thượng