⭕️ Thánh Lễ Chúa Nhật 18 Thường Niên | 17g15 ngày 01/08/2020 | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng

⭕️ Thánh Lễ Chúa Nhật 18 Thường Niên | 04g45 ngày 02/08/2020 | TTTM Trà Kiệu


⭕️ Thánh Lễ Chúa Nhật 18 Thường Niên | 07g00 ngày 02/08/2020 | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng

⭕️ Thánh Lễ Chúa Nhật 18 Thường Niên | 17g00 ngày 02/08/2020 | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng