⭕️ Thánh Lễ Chúa Nhật XXIV Thường Niên | 05g15 ngày 13/09/2020 | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️ Thánh Lễ Chúa Nhật XXIV Thường Niên | 07g00 ngày 13/09/2020 | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng