⭕️ Trực tuyến Thánh lễ | 17:00 thứ Sáu 07/5/2021 tuần V PS | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️ Trực tuyến Thánh lễ | 05:00 thứ Bảy 08/5/2021 tuần V PS | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️ Trực tuyến Thánh lễ Chúa Nhật | 17:00 thứ Bảy 08/5/2021 tuần VI PS | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️ Trực tuyến Thánh lễ Chúa Nhật | 07:00 09/5/2021 tuần VI PS | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️ Trực tuyến Thánh lễ Chúa Nhật | 17:00 09/5/2021 tuần VI PS | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng