+ Các ngày trong tuần: 𝟎𝟓𝐠𝟎𝟎 và 𝟏𝟕𝐠𝟎𝟎
+ Thứ Bảy (cử hành Thánh lễ Chúa Nhật): 𝟏𝟕𝐠𝟎𝟎
+ Chúa Nhật: 𝟎𝟕𝐠𝟎𝟎 và 𝟏𝟕𝐠𝟎𝟎
tại các kênh sau đây:
Web: https://www.giaoxuchinhtoadanang.org
Facebook: https://www.facebook.com/NhaThoChinhToaDaNang
Youtube: https://www.youtube.com/GiaoXuChinhToaDaNang


Quý cộng đoàn vào link youtube chọn đăng ký kênh Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng để được theo dõi nhanh nhất.

⭕️ Trực tuyến Thánh lễ Chúa Nhật | 17:00 thứ Bảy 08/5/2021 tuần VI PS | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️ Trực tuyến Thánh lễ Chúa Nhật | 07:00 09/5/2021 tuần VI PS | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️ Trực tuyến Thánh lễ Chúa Nhật | 17:00 09/5/2021 tuần VI PS | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️ Trực tuyến Thánh lễ | 05:00 thứ Hai 10/5/2021 tuần VI PS | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️ Trực tuyến Thánh lễ | 17:00 thứ Hai 10/5/2021 tuần VI PS | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️ Trực tuyến Thánh lễ | 05:00 thứ Ba 11/5/2021 tuần VI PS | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️ Trực tuyến Thánh lễ | 17:00 thứ Ba 11/5/2021 tuần VI PS | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️ Trực tuyến Thánh lễ | 05:00 thứ Tư 12/5/2021 tuần VI PS | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️ Trực tuyến Thánh lễ | 17:00 thứ Tư 12/5/2021 tuần VI PS | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️ Trực tuyến Thánh lễ | 05:00 thứ Năm 13/5/2021 tuần VI PS | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️ Trực tuyến Thánh lễ | 17:00 thứ Năm 13/5/2021 tuần VI PS | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️ Trực tuyến Thánh lễ | 05:00 thứ Sáu 14/5/2021 tuần VI PS | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️ Trực tuyến Thánh lễ | 17:00 thứ Sáu 14/5/2021 tuần VI PS | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️ Trực tuyến Thánh lễ | 05:00 thứ Bảy 15/5/2021 tuần VI PS | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng