⭕️Trực tuyến Thánh lễ Chúa Nhật | 17:00 thứ Bảy 15/5/2021 tuần VII PS | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️Trực tuyến Thánh lễ Chúa Nhật | 07:00 16/5/2021 tuần VII PS | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️Trực tuyến Thánh lễ Chúa Nhật | 17:00 16/5/2021 tuần VII PS | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️Trực tuyến Thánh lễ | 05:00 thứ Hai 17/5/2021 tuần VII PS | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️Trực tuyến Thánh lễ | 17:00 thứ Hai 17/5/2021 tuần VII PS | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️Trực tuyến Thánh lễ | 05:00 thứ Ba 18/5/2021 tuần VII PS | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️Trực tuyến Thánh lễ | 17:00 thứ Ba 18/5/2021 tuần VII PS | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️Trực tuyến Thánh lễ | 05:00 thứ Tư 19/5/2021 tuần VII PS | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️Trực tuyến Thánh lễ | 17:00 thứ Tư 19/5/2021 tuần VII PS | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️Trực tuyến Thánh lễ | 05:00 thứ Năm 20/5/2021 tuần VII PS | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️Trực tuyến Thánh lễ | 17:00 thứ Năm 20/5/2021 tuần VII PS | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️Trực tuyến Thánh lễ | 05:00 thứ Sáu 21/5/2021 tuần VII PS | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️Trực tuyến Thánh lễ | 17:00 thứ Sáu 21/5/2021 tuần VII PS | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️Trực tuyến Thánh lễ | 05:00 thứ Bảy 22/5/2021 tuần VII PS | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng