⭕️ Thánh lễ trực tuyến: Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống | 17:00 thứ Bảy, 22/5/2021


⭕️Trực tuyến Thánh lễ Chúa Nhật | 07:00 ngày 23/5/2021| Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️Trực tuyến Thánh lễ Chúa Nhật | 17:00 ngày 23/5/2021| Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️Trực tuyến Thánh lễ | 05:00 thứ Hai 24/5/2021 tuần VIII TN | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️Trực tuyến Thánh lễ | 17:00 thứ Hai 24/5/2021 tuần VIII TN | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️Trực tuyến Thánh lễ | 05:00 thứ Ba 25/5/2021 tuần VIII TN | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️Trực tuyến Thánh lễ | 17:00 thứ Ba 25/5/2021 tuần VIII TN | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️Trực tuyến Thánh lễ | 05:00 thứ Tư 26/5/2021 tuần VIII TN | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️Trực tuyến Thánh lễ | 17:00 thứ Tư 26/5/2021 tuần VIII TN | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️Trực tuyến Thánh lễ | 05:00 thứ Năm 27/5/2021 tuần VIII TN | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️Trực tuyến Thánh lễ | 17:00 thứ Năm 27/5/2021 tuần VIII TN | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️Trực tuyến Thánh lễ | 05:00 thứ Sáu 28/5/2021 tuần VIII TN | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️Trực tuyến Thánh lễ | 17:00 thứ Sáu 28/5/2021 tuần VIII TN | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️Trực tuyến Thánh lễ | 05:00 thứ bảy 29/5/2021 tuần VIII TN | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng