Logo Năm thánh Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng, mừng Kỷ niệm 100 năm xây dựng (1924-2024).