Thánh lễ chiều mồng Ba Tết Canh Tý, do cha quản xứ Phêrô Trần Đức Cường chủ sự thánh lễ Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm tại Nhà thờ Chính Toà Đà Nẵng. 

Ảnh: Việt Trung

Truyền Thông Chính Toà Đà Nẵng.

Xin mời xem đầy đủ tại đây: