Thánh lễ sáng mồng Ba Tết Canh Tý, do cha phó Phêrô Trần Văn Thủy chủ sự thánh lễ Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm tại Nhà thờ Chính Toà Đà Nẵng. 

Ảnh: Phêrô Tùng

Truyền Thông Chính Toà Đà Nẵng.

Xin mời xem đầy đủ tại đây: