Ngày học ngoại khoá Nghĩa & Hiệp – Thiếu nhi Chính Toà 27/10/2019