Lúc 16g30 thứ tư ngày 19/10/2022, nghi thức nhậm chức quản xứ giáo xứ Vân Đõa của Cha Phêrô Trần Đức Cường diễn ra dưới sự chủ sự của Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân.