Lúc 16g30 thứ tư ngày 19/10/2022, nghi thức nhậm chức quản xứ giáo xứ Vân Đõa của Cha Phêrô Trần Đức Cường diễn ra dưới sự chủ sự của Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân.

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:550528419474'.