LƯU Ý:

  1. Các ban ngành khác (Lễ sinh, Âm thanh, Ánh sáng, Phòng Thánh, Trình Chiếu…) phân công thành viên phục vụ Thánh lễ.
  2. Giáo dân không hiện diện tại nhà thờ trong các giờ cử hành trên.
  3. Các thành viên được phân công đến Văn phòng Giáo xứ để nhận phiếu vào cửa.