⭕️Thánh lễ giao thừa – Tạ ơn cuối năm Canh Tý | 22g00 ngày 11/02/2021 | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️Thánh lễ mồng một tết Tân Sửu 2021 | 06g00 ngày 12/02/2021 | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️Thánh lễ Mồng Hai Tết Tân Sửu 2021 | 17g15 ngày 13/02/2021 | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️Thánh lễ Mồng Ba Tết Tân Sửu 2021 | 15g00 ngày 14/02/2021 | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng