Rước Kiệu Đức Mẹ Và Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Bổn Mạng Giáo Xứ Phú Thượng 06/10/2019