18/03/23 THỨ BẢY TUẦN 3 MC – Th. Sy-ri-lô, giám mục Giê-ru-sa-lem, tiến sĩ HT: KHIÊM TỐN THAY CAO NGẠO
18/03/23 THỨ BẢY TUẦN 3 MC – Th. Sy-ri-lô, giám mục Giê-ru-sa-lem, tiến sĩ HT: KHIÊM TỐN THAY CAO NGẠO
“Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” (Lc 18,14)
17/03/23 THỨ SÁU TUẦN 3 MC – Th. Pa-tri-xi-ô, giám mục: GIỚI RĂN ‘HAI TRONG MỘT’
17/03/23 THỨ SÁU TUẦN 3 MC – Th. Pa-tri-xi-ô, giám mục: GIỚI RĂN ‘HAI TRONG MỘT’
“Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” (Mc 12,28b)
16/03/23 THỨ NĂM TUẦN 3 MC: NƯỚC THIÊN CHÚA Ở GIỮA TA
16/03/23 THỨ NĂM TUẦN 3 MC: NƯỚC THIÊN CHÚA Ở GIỮA TA
“Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.” (Mt 11,20)
15/03/23 THỨ TƯ TUẦN 3 MC: TÌNH YÊU LÀ NỀN TẢNG CỦA LUẬT
15/03/23 THỨ TƯ TUẦN 3 MC: TÌNH YÊU LÀ NỀN TẢNG CỦA LUẬT
“Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.” (Mt 5,17)
14/03/23 THỨ BA TUẦN 3 MC: THIÊN CHÚA ĐAU LÒNG
14/03/23 THỨ BA TUẦN 3 MC: THIÊN CHÚA ĐAU LÒNG
Tên đầy tớ sấp mình xuống bái lạy: “Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.” Tôn chủ của tên đầy tớ liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. (Mt 18,26-27)
13/03/23 THỨ HAI TUẦN 3 MC: QUÊ HƯƠNG, CHÙM KHẾ NGỌT
13/03/23 THỨ HAI TUẦN 3 MC: QUÊ HƯƠNG, CHÙM KHẾ NGỌT
“Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.” (Lc 4,24)
03/01/23 THỨ BA TRƯỚC LỄ HIỂN LINH – Thánh Danh Chúa Giê-su: ĐÂY LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA
03/01/23 THỨ BA TRƯỚC LỄ HIỂN LINH – Thánh Danh Chúa Giê-su: ĐÂY LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA
“Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian.” (Ga 1,29)
02/01/23 THỨ HAI TRƯỚC LỄ HIỂN LINH – Th. Ba-si-li-ô Cả và Ghê-gô-ri-ô Na-di-en, giám mục, tiến sĩ HT: GIO-AN TẨY GIẢ LÀM CHỨNG
02/01/23 THỨ HAI TRƯỚC LỄ HIỂN LINH – Th. Ba-si-li-ô Cả và Ghê-gô-ri-ô Na-di-en, giám mục, tiến sĩ HT: GIO-AN TẨY GIẢ LÀM CHỨNG
Gio-an tuyên bố thẳng thắn: “Tôi không phải là Đấng Ki-tô.” (Ga 1,20)
01/01/23 CHÚA NHẬT CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GS – Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa: KẾT HIỆP VỚI CHÚA
01/01/23 CHÚA NHẬT CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GS – Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa: KẾT HIỆP VỚI CHÚA
Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. (Lc 2,19)
ĐẦU TRANG