26/01/21 Thứ Ba tuần 3 TN: Sứ điệp bình an
“Vào nhà nào, trước tiên anh em hãy nói: Bình an cho nhà này!” (Lc 10,5)
25/01/21 Thứ Hai tuần 3 TN: Loan báo Tin Mừng
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.” (Mc 16,15)
23/01/21 Thứ Bảy tuần 2 TN: Đám đông say mê lời
Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí. (Mc 3,20-21)
22/01/21 Thứ Sáu tuần 2 TN: Chúa “muốn”
Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người. (Mc 3,13)
20/01/21 Thứ Tư tuần 2 TN: Làm gì trong ngày Sa-bát?
Rồi Người nói với họ: “Ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ; cứu mạng người hay giết đi?” Nhưng họ làm thinh.(Mc 3,4)
19/01/21 Thứ Ba tuần 2 TN: Cần biết phân định
“Ngày sa-bát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày sa-bát.” (Mc 2,27)
16/01/21 Thứ Bảy tuần I TN: Gần mực thì đen?
Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy Chúa Giê-su ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế thì nói với các môn đệ Người: “Sao! ông này ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi!” (Mc 2,13-17)
15/01/21 Thứ Sáu tuần I TN: Sứ mạng rao giảng lời
“Người rao giảng lời cho họ.” (Mc 2,1)
14/01/21 Thứ Năm tuần I TN: Xin theo ý Chúa
“Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” (Mc 1,40)
13/01/21 Thứ tư tuần I TN: Hết mình loan báo tin mừng
Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy, cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các Ngài. Chiều đến khi mặt trời lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỉ ám đến cho Người… Chúa Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ.... (Mc 1,31-34)
ĐẦU TRANG