08/10/21 Thứ Sáu tuần 27 TN: Xa-tan chia rẽ chính mình?
“Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được?” (Lc 11,18)
07/10/21 Thứ Năm đầu tháng tuần 27 TN-Đức Mẹ Mân Côi: Ma-ri-a, Đấng ba lần phúc
Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” (Lc 1,28)
06/10/21 Thứ Tư đầu tháng tuần 27 TN: Cầu nguyện với Đức Giê-su
Khi Đức Giê-su cầu nguyện xong, thì một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện.” (Lc 11,1b)
05/10/21 Thứ Ba tuần 27 TN: Chọn phần tốt nhất
Chúa đáp: “Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi.” (Lc 10,41-42)
04/10/21 Thứ Hai tuần 27 TN-Th. Phan-xi-cô Át-si-di: Hãy làm như vậy
Người thông luật trả lời: “Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy.” Đức Giê-su bảo ông ta: “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.” (Lc 10,37)
03/10/21 Chúa Nhật tuần 27 TN – B: Phúc được đọc kinh mân côi
“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” (Lc 1,28)
02/10/21 Thứ Bảy đầu tháng tuần 26 TN-Thiên Thần hộ thủ: Người bạn đồng hành tin cẩn
“Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.” (Mt 18,10)
01/10/21 Thứ Sáu đầu tháng tuần 26 TN-Th. Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su, trinh nữ, tiến sĩ HT: Người lớn nhất
Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông, và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng vào được Nước Trời. Vậy ai tự hạ và nên như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.” (Mt 18,2-4)
30/09/21 Thứ Năm tuần 26 TN: Là thợ gặt trên đồng lúa
Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít.” (Lc 10,2)
29/09/21 Thứ Tư tuần 26 TN-Các Tổng lãnh thiên thần: Mi-ca-en, Gáp-ri-en và Ra-pha-en: Những người bạn vô hình
Chúa Giê-su nói : “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.” (Ga 1,51)
ĐẦU TRANG